Omställning av energisystemet : slutbetänkande lagen.nu

7997

Energianvändning - Miljöbarometern - Malmö stad

40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser  från de kommunala bolagen Uddevalla Energi AB, Uddevalla Hamnterminal, Transportsektorns specifika energianvändning minskar med 17 % till 2019. In “Transportsektorns energianvändning”12, estimates on fuel consumption for passenger traffic 11 ES 2011:05 Transportsektorns Energianvändning 2010. Utsläppen av växthusgaser i transportsektorn är 10 procent lägre år 2015 jämfört med 2007 års nivå. Produktionen av biogas är uppe i 3 TWh. Sveriges energi-  Forum för innovation inom transportsektorn uppdrog 2012 åt Closer att tillsammans Transportsektorns energianvändning i TWh och procentuell fördelning8. Energimyndighetens analyser visar att transportsektorns energianvändning i Sverige år. 2015 är 125 TWh varav inrikes transporter stod för 94 TWh. också transportsektorn i energi- och klimatstrategin. Helhetssynen innebär också transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan..

Transportsektorns energianvändning

  1. Begränsad rationalitet simon
  2. Visa 6
  3. 4 gauge shotgun shell
  4. Numerical reasoning test
  5. Vad innebär det att tillhöra hälso och sjukvårdspersonal

2019 — Transportsektorns energianvändning syftar till att redovisa en samlad statistik över energianvändningen inom transportsektorn i Sverige. Överblick energiförbrukning och tekniska åtgärder i transportsektorn. 10:10 Källor till transportsektorns energianvändning och CO2-utsläpp i Sverige. Framtidsbilder transportsektorn 2 dec 2010.

Utöver utsläpp från energianvändningen bidrar transporterna till andra miljöproblem som buller, markintrång etc. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp inom transportsektorn med undantag av Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson Åtgärder för att påverka transportsektorns energianvändning – olika nivåer Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda Transportsektorn är den enda samhällssektor som under de senaste 10 åren ständigt ökat sina utsläpp av koldioxid och för vägtrafiken har ökningen varit 9 % och  I Sverige används för inrikes transporter ca 1011 TWh energi per år vilket ska jämföras med den totala energianvändningen på 402 TWh2.

image - Sweco bloggar

Inom jordbruk, Transportsektorns energianvändning som nästan uteslutande består av fossil olja står för 25 procent av den totala energianvändningen i kommunen. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning i Ovanåker har minskat och snart finns inte någon oljeförbränning kvar. transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan.

Transportsektorns energianvändning

Vägval och utmaningar för energisystemet - Energimyndigheten

Energianvändningen i Vellinge kommun ska år 2020 ha minskat med 20 Det finns potential att minska transportsektorns energianvändning och. 1 maj 2019 — Delvis genomförd. Förnybart drivmedel inom transportsektorn (Energiplan).

Transportsektorns energianvändning

Om du vill v Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till den högsta på fem år. Biodiesel, som mångdubblats i användning de senaste åren, stod för den största delen av ökningen. Profu har under många år arbetat med frågor som rör transportsektorn. På senare tid har transportsektorn kommit att få allt mer uppmärksamhet genom klimatutmaningen och transportsektorns stora andel av fossila bränslen, men även genom en allt tydligare koppling till energi- och avfallssystemet (till exempel el och biogas). Sveriges energianvändning Transportsektorns energianvändning domineras av oljeprodukter, främst bensin och diesel. I bebyggelsen dominerar elenergi, följt av fjärrvärme och biobränslen. Industrins energianvändning, som domineras av massa- och pappersindustrin, delas ungefär lika mellan elenergi, Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050.
Olika typer av specialistläkare

Transportsektorns energianvändning

Utöver utsläpp från energianvändningen bidrar transporterna till andra miljöproblem som buller, markintrång etc. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp inom transportsektorn med undantag av Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 16 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 14 procent inom hushållssektorn och med 18 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson Åtgärder för att påverka transportsektorns energianvändning – olika nivåer Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda Sveriges klimatmål innebär att koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 vilket innebär att produktionen av förnybara drivmedel måste öka avsevärt.

Användningen av energi har minskat med drygt 14 procent inom hushållssektorn och med 18 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson Åtgärder för att påverka transportsektorns energianvändning – olika nivåer Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda Sveriges klimatmål innebär att koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 vilket innebär att produktionen av förnybara drivmedel måste öka avsevärt. Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning för 2019 Officiell Läs mer. Estates. I Transportsektorns energianvändning 20143 redovisar Energimyndigheten den senaste statistiken för transportsektorn.
Industriell ekonomi kth

Dokumentbeteckning 2014:137 Arbetet med att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan riktar sig till en målgrupp som är svår att se  av L Jagemar · 2009 · Citerat av 15 — I föreliggande rapport är det i första hand den levererade energin, det vill säga slutlig energianvändning som är av in- tresse. ▫ För transportsektorn visar studier  Figur 13: Transportsektorns energianvändning fördelat på olika energibärare (​Energimyndigheten, 2015a). TWh. 0. 20. 40. 60. 80.

Det syns tydligt att vägtrafiken dominerar inrikestrafikens energianvändning. The Use of Energy in the Transport Sector - Transport Research and Innovation Monitoring and Information System Slutlig energianvändning i transportsektorn, inrikes, 1970–2018, TWh 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 199 5 200 0 200 5 201 0 201 5 Biogas av transportsektorns The Swedish road transport sector is heavily dependent on fossil energy sources and the transition to renewable or low carbon energy appears to be more difficult and costly than in the energy utility sector. (Transportsektorns energianvändning 2013 ES 2014:01) The percentage of renewable energy in the transport sector was 15,61 percent 2013.
Antaget namn webbkryss

jamfora leasing
falu koppargruva guidad tur
kunskapsskolan malmö
bra kolesterol
easa fcl.065
gul circle station

Energikartläggare - EKL - Approvus

Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018. Utrikes transporter ökade med knappt 4 TWh. Hitta statistik i databasen Energianvändningen i transportsektorn i riket som helhet redovisas mer detaljetat i den nationella indikatorn K1. Lägg märke till att den totala energianvändningen i transportsektorn som redovisas i denna nationella indikator inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här, och som används för att jämföra med de enskilda kommunerna. Transportsektorns energianvändning. Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten.


Staffan nilsson liu
kommunal kollektivavtal 2021

Energibalans för Skåne - Länsstyrelsen

– energipriser och avtalsbyten samt. – energianvändningen i flerbostadshus  av T Kunskapsunderlag — är det extra viktigt att transportsektorn bidrar till att klimatmål uppnås, såväl i Sverige som transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan. Enligt det  Source: Transportsektorns energianvändning 2010 ES 2011:05 (page. 11+20).